Varsity girls
soccer
SCHEDULE
2023-2024
OPPONENT LOCATION & TIME SITE RESULTS
Keystone logo Nov 06 / 7:20 PM
VS Keystone Clay Green Cove Springs, FL
- -
Clay
Green Cove Springs, FL
- -
Gainesville logo Nov 14 / 7:20 PM
VS Gainesville Clay Green Cove Springs, FL
- -
Clay
Green Cove Springs, FL
- -
Ridgeview logo Nov 16 / 7:20 PM
VS Ridgeview Clay Green Cove Springs, FL
- -
Clay
Green Cove Springs, FL
- -
Mandarin logo Nov 27 / 7:20 PM
VS Mandarin Clay Green Cove Springs, FL
- -
Clay
Green Cove Springs, FL
- -
Middleburg logo Nov 30 / 7:20 PM
AT Middleburg Middleburg Middleburg, FL
- -
Middleburg
Middleburg, FL
- -
St. Augustine logo Dec 05 / 7:20 PM
AT St. Augustine St. Augustine St. Augustine, FL
- -
St. Augustine
St. Augustine, FL
- -
St. Joseph logo Dec 07 / 6:30 PM
AT St. Joseph St. Joseph St. Augustine, FL
- -
St. Joseph
St. Augustine, FL
- -
Fleming logo Dec 12 / 7:20 PM
VS Fleming Clay Green Cove Springs, FL
- -
Clay
Green Cove Springs, FL
- -
Ridgeview logo Dec 14 / 7:20 PM
VS Ridgeview Clay Green Cove Springs, FL
- -
Clay
Green Cove Springs, FL
- -
Bishop Kenny logo Jan 08 / 6:30 PM
AT Bishop Kenny Bishop Kenny Jacksonville, FL
- -
Bishop Kenny
Jacksonville, FL
- -
Oakleaf logo Jan 11 / 7:20 PM
VS Oakleaf Clay Green Cove Springs, FL
- -
Clay
Green Cove Springs, FL
- -
Middleburg logo Jan 16 / 7:20 PM
VS Middleburg Clay Green Cove Springs, FL
- -
Clay
Green Cove Springs, FL
- -
Bishop Snyder logo Jan 17 / 5:30 PM
VS Bishop Snyder Clay Green Cove Springs, FL
- -
Clay
Green Cove Springs, FL
- -
PRIVACY POLICY | © 2024 MASCOT MEDIA, LLC